Νέα

Στα «γκρι» όλοι οι υπάλληλοι security – Υποχρεωτική ενιαία στολή σε όλες τις εταιρείες

Ενιαία στολή θα πρέπει να φορά πλέον όλο το προσωπικό ασφάλειας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security) σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που εξέδωσαν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας

Σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται ενιαίος τύπος στολής για το προσωπικό ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

Ειδικότερα η Στολή Υπηρεσίας για άνδρες και γυναίκες για την χειμερινή περίοδο θα πρέπει να περιλαμβάνει – Πηλήκιο τύπου τζόκεϋ χρώματος γκρι ανοικτού. – Επενδύτης ισχυρού ψύχους, τύπου τζάκετ, χρώματος γκρι ανοικτού. – Επενδύτης τύπου μπουφάν (με προσθαφαιρούμενη επένδυση), χρώματος γκρι ανοικτού. – Υποκάμισο χρώματος γκρι, με εμπρόσθιες τσέπες στο ύψος του θώρακα. Παντελόνι χρώματος γκρι ανοικτού, με παραράμματα χρώματος μολυβί κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών. – Γραβάτα χρώματος μαύρου (προαιρετικά). – Ζώνη καννάβινη χρώματος γκρι ανοικτού. – Υποδήματα και κάλτσες, χρώματος μαύρου.
 Κατά την χειμερινή περίοδο, σε εσωτερικούς χώρους, είναι δυνατόν να φέρεται εξωτερικά αντί των επενδυτών, μόνο το υποκάμισο.

Η θερινή ενιαία στολή είναι ίδια με τη χειμερινή , με τη διαφορά ότι δεν φέρονται οι επενδύτες και το υποκάμισο είναι με κοντές ή αναδιπλωμένες χειρίδες.

Η απόφαση όμως προβλέπει και δεύτερο τύπο Στολής Υπηρεσίας ανδρών και γυναικών όπου χαρακτηρίζεται ως επιχειρησιακή.

Η χειμερινή επιχειρησιακή στολή θα περιλαμβάνει – Πηλήκιο τύπου τζόκεϋ χρώματος γκρι ανοικτού. – Επενδύτης ισχυρού ψύχους, τύπου τζάκετ, χρώματος γκρι ανοικτού. – Επενδύτης τύπου μπουφάν (με προσθαφαιρούμενη επένδυση), χρώματος γκρι ανοικτού. – Χιτώνιο τύπου υποδήτη, με εμπρόσθιες τσέπες στο ύψος του θώρακα και εσωτερικά αυτού πουλόβερ τύπου ζιβάγκο ή φανέλα κλειστή, χρώματος μολυβί. – Παντελόνι, τύπου φόρμας, χρώματος γκρι ανοικτού. – Ζώνη καννάβινη χρώματος γκρι ανοικτού. – Υποδήματα υψηλά (τύπου αρβύλας) και κάλτσες, χρώματος μαύρου.

Η θερινή θα είναι ίδια με τη χειμερινή στολή, με τη διαφορά ότι δεν φέρονται επενδύτες και το χιτώνιο είναι με κοντές ή αναδιπλωμένες χειρίδες.

Το προσωπικό security όμως θα φέρει και ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα). Το ειδικό διακριτικό σήμα, που προβλέπεται φέρεται στο αριστερό ημιθωράκιο των επενδυτών, χιτωνίων και υποκαμίσων των στολών του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που φέρονται εξωτερικά.

Παράλληλα σύμφωνα πάντα με την απόφαση που παρουσιάζουν πρώτα τα dikaiologitika news προβλέπονται και συγκεκριμένα διακριτικά.

Συγκεκριμένα στο ύψος της συρραφής αμφοτέρων των χειρίδων με το κυρίως κορμό, των επενδυτών, χιτωνίων και υποκαμίσων των στολών του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που φέρονται εξωτερικά, συρράπτονται παραράμματα στα οποία αναγράφεται με λευκό χρώμα σε μολυβί φόντο η φράση «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Τρία εκατοστά κάτω από το παράραμμα της αριστερής χειρίδας, φέρεται το ειδικό διακριτικό σήμα ή ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης. Όμοιο παράραμμα φέρεται και στο δεξί ημιθωράκιο των παραπάνω ειδών πάνω από την τσέπη, καθώς και στη μετωπίδα του τζόκεϋ. Πηγή : www.dikaiologitika.gr – Συντάκτης : Γιώργος Αντωνόπουλος

———————————————————————————————————–

 
Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- Αριθμ. Φ.456/38/505989/Σ. 4746 (1)
Ενιαία στολή του προσωπικού ασφαλείας των
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 «Προϋ-
ποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 164), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3707/2008 «Ρύθ-
μιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσι-
ών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α’ 209).
β) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116).
γ) Της υπ’ αριθμ. Υ 186/11-11-2016 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 3671).
2. Την υπ’ αριθμ. 146/05-07-2017 εισήγηση του προϊ-
σταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ενιαία στολή του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.
Καθορίζεται ενιαίος τύπος στολής για το προσωπικό
ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπη-
ρεσιών ασφάλειας, ως εξής:
α) Στολή Υπηρεσίας υπ’ αριθμ. 1 ανδρών- γυναικών
αα) Χειμερινή
– Πηλήκιο τύπου τζόκεϋ χρώματος γκρι ανοικτού.
– Επενδύτης ισχυρού ψύχους, τύπου τζάκετ, χρώματος
γκρι ανοικτού.
– Επενδύτης τύπου μπουφάν (με προσθαφαιρούμενη
επένδυση), χρώματος γκρι ανοικτού.
– Υποκάμισο χρώματος γκρι, με εμπρόσθιες τσέπες
στο ύψος του θώρακα.
Παντελόνι χρώματος γκρι ανοικτού, με παραράμμα-
τα χρώματος μολυβί κατά μήκος της εξωτερικής ραφής
των σκελών.
– Γραβάτα χρώματος μαύρου (προαιρετικά).
– Ζώνη καννάβινη χρώματος γκρι ανοικτού.
– Υποδήματα και κάλτσες, χρώματος μαύρου.
Κατά την χειμερινή περίοδο, σε εσωτερικούς χώρους,
είναι δυνατόν να φέρεται εξωτερικά αντί των επενδυτών,
μόνο το υποκάμισο.
ββ) Θερινή
Είναι ίδια με τη χειμερινή στολή, με τη διαφορά ότι δεν
φέρονται οι επενδύτες και το υποκάμισο είναι με κοντές
ή αναδιπλωμένες χειρίδες.
β) Στολή Υπηρεσίας υπ’ αριθμ. 2 ανδρών- γυναικών
(επιχειρησιακή)
αα) Χειμερινή
– Πηλήκιο τύπου τζόκεϋ χρώματος γκρι ανοικτού.
– Επενδύτης ισχυρού ψύχους, τύπου τζάκετ, χρώματος
γκρι ανοικτού.
– Επενδύτης τύπου μπουφάν (με προσθαφαιρούμενη
επένδυση), χρώματος γκρι ανοικτού.
– Χιτώνιο τύπου υποδήτη, με εμπρόσθιες τσέπες στο
ύψος του θώρακα και εσωτερικά αυτού πουλόβερ τύπου
ζιβάγκο ή φανέλα κλειστή, χρώματος μολυβί.
– Παντελόνι, τύπου φόρμας, χρώματος γκρι ανοικτού.
– Ζώνη καννάβινη χρώματος γκρι ανοικτού.
– Υποδήματα υψηλά (τύπου αρβύλας) και κάλτσες,
χρώματος μαύρου.
ββ) Θερινή
Είναι ίδια με τη χειμερινή στολή, με τη διαφορά ότι
δεν φέρονται επενδύτες και το χιτώνιο είναι με κοντές
ή αναδιπλωμένες χειρίδες.
Άρθρο 2
Ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα)
Το ειδικό διακριτικό σήμα, που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2518/1997, όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3707/2008, φέρεται στο
αριστερό ημιθωράκιο των επενδυτών, χιτωνίων και υπο-
καμίσων των στολών του προσωπικού ασφάλειας των
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας,
που φέρονται εξωτερικά.
Άρθρο 3
Διακριτικά
Στο ύψος της συρραφής αμφοτέρων των χειρίδων με
το κυρίως κορμό, των επενδυτών, χιτωνίων και υποκαμί-
σων των στολών του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που
φέρονται εξωτερικά, συρράπτονται παραράμματα στα
οποία αναγράφεται με λευκό χρώμα σε μολυβί φόντο
η φράση «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Τρία εκατοστά κάτω από το παράραμμα της
αριστερής χειρίδας, φέρεται το ειδικό διακριτικό σήμα ή
ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης. Όμοιο παράραμμα
φέρεται και στο δεξί ημιθωράκιο των παραπάνω ειδών
πάνω από την τσέπη, καθώς και στη μετωπίδα του τζόκευ
Άρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές του τρόπου κατασκευής
των στολών του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτικών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας εγκρίνο-
νται από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΑΝ 1342/1938
«Περί κρατικών σημαιών και στολών των ενόπλων δυ-
νάμεων και των ιδιωτικών οργανώσεων» (Α’ 290). Η εν
λόγω έγκριση κυρώνεται από τον αρμόδιο για θέματα
των πρώην Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη Υπουργό Εσωτερικών και τους Αρχηγούς των
Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες
μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ:
Πηγή: Security Manager
Back to top